වෙචින්සන් පුද්ගලික සමාගම

වෙචින්සන් පුද්ගලික සමාගම
ඔබ මෙතැන: මුල් පිටුව » ටයර් සහ ටියුබ් » වෙචින්සන් පුද්ගලික සමාගම » සම්මාන
Exporter of the Year - 2004 (NCE of Sri Lanka)Exporter of the Year - 2004 (NCE of Sri Lanka)

Exporter of the Year - 2004 (NCE of Sri Lanka)

National Chamber of Exporters Of Sri Lanka - 2009National Chamber of Exporters Of Sri Lanka - 2009

National Chamber of Exporters Of Sri Lanka - 2009

National Chamber of Exporters Of Sri Lanka - 2009National Chamber of Exporters Of Sri Lanka - 2009

National Chamber of Exporters Of Sri Lanka - 2009

Productivity AwardProductivity Award

Productivity Award

සංස්ථානික කාර්ය්‍යාලය

DSI සැම්සන් සමූහය
අංක 110
කුමරන් රත්නම් මාවත
කොලඹ 02
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන: +94 (0)11 21 31 800
ෆැක්ස්  : +94 (0)11 21 31 777
ඊමේල්  : info@dsi.lk (ප්‍රධාන)