අප සමග සම්බන්ධ වන්න

contact
ඔබ මෙතැන: මුල් පිටුව » අප සමග සම්බන්ධ වන්න

සැම්සන් සමූහය හෝ එයට අනුබද්ධිත වෙනත් ආයතනයක් පිලිබඳ වැඩිදුරටත් තොරතුරු විමසීමට අවශ්‍යද? එසේ නම් දුරකතන, ෆැක්ස්, හෝ විද්‍යුත් ලිපිනය හරහා හෝ පහත සඳහන් ෆෝරමය පිරවීම වැනි ඕනෑම ක්‍රමවේදයක් හරහා අප සමග සම්බන්ධ වන්න. අප කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් ඕනෑම මොහොතක ඔබ හා සම්බන්ධ වී අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීමට සූදානම් වේ.

සංස්ථානික කාර්ය්‍යාලය

DSI සැම්සන් සමූහය
අංක 110
කුමරන් රත්නම් මාවත
කොලඹ 02
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94 (0)11 21 31 800
ෆැක්ස්   : +94 (0)11 21 31 777
ඊමේල්   : info@dsi.lk (ප්‍රධාන)

සම්බන්ධවන්න

DSI සැම්සන් සමූහය

අයදුම්කරුගේ විස්තර

* අත්‍යාවශ්‍ය තොරතුරු

විමසීම් තොරතුරු