ඩී සැම්සන් කර්මාන්ත පුද්ගලික සමාගම

ඩී සැම්සන් කර්මාන්ත පුද්ගලික සමාගම
ඔබ මෙතැන: මුල් පිටුව » පාවහන් » ඩී සැම්සන් කර්මාන්ත පුද්ගලික සමාගම » නිෂ්පාදිත නාමාවලිය
කාන්තා සෙරප්පු සහ සැන්ඩල්

කාන්තා සෙරප්පු සහ සැන්ඩල්

කාන්තා සෙරප්පු සහ සැන්ඩල්

කාන්තා සෙරප්පු සහ සැන්ඩල්

ළදරු පාවහන්

ළදරු පාවහන්

ළමා පාවහන්

ළමා පාවහන්

කාර්මික පාවහන්

කාර්මික පාවහන්

රබර් පාවහන්

රබර් පාවහන්

කැෂුවල් පාවහන්

කැෂුවල් පාවහන්

පිරිමින්ෙග් නිල කාර්ය්‍යාලීය පාවහන්

පිරිමින්ෙග් නිල කාර්ය්‍යාලීය පාවහන්

සංස්ථානික කාර්ය්‍යාලය

DSI සැම්සන් සමූහය
අංක 110
කුමරන් රත්නම් මාවත
කොලඹ 02
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන: +94 (0)11 21 31 800
ෆැක්ස්  : +94 (0)11 21 31 777
ඊමේල්  : info@dsi.lk (ප්‍රධාන)