ඩී සැම්සන් කර්මාන්ත පුද්ගලික සමාගම

ඩී සැම්සන් කර්මාන්ත පුද්ගලික සමාගම
ඔබ මෙතැන: මුල් පිටුව » පාවහන් » ඩී සැම්සන් කර්මාන්ත පුද්ගලික සමාගම » සම්මාන
Presidential Export Awards - 1989Presidential Export Awards - 1989

Presidential Export Awards - 1989

Presidential Export Awards - 2006Presidential Export Awards - 2006

Presidential Export Awards - 2006

Presidential Export Awards - 2007Presidential Export Awards - 2007

Presidential Export Awards - 2007

Presidential Export Awards - 2008Presidential Export Awards - 2008

Presidential Export Awards - 2008

Presidential Export Awards - 2009Presidential Export Awards - 2009

Presidential Export Awards - 2009

NCE Export Awards - 1995NCE Export Awards - 1995

NCE Export Awards - 1995

NCE Export Awards - 1997NCE Export Awards - 1997

NCE Export Awards - 1997

NCE Export Awards - 2003NCE Export Awards - 2003

NCE Export Awards - 2003

NCE Export Awards - 2006NCE Export Awards - 2006

NCE Export Awards - 2006

NCE Export Awards - 2007NCE Export Awards - 2007

NCE Export Awards - 2007

NCE Export Awards - 2009NCE Export Awards - 2009

NCE Export Awards - 2009

NCE Export Awards - 2010NCE Export Awards - 2010

NCE Export Awards - 2010

NCE Export Awards - 2011NCE Export Awards - 2011

NCE Export Awards - 2011

NCE Export Awards - 2012NCE Export Awards - 2012

NCE Export Awards - 2012

National Business Excellence Awards - 2012National Business Excellence Awards - 2012

National Business Excellence Awards - 2012

National Business Excellence Awards - 2013National Business Excellence Awards - 2013

National Business Excellence Awards - 2013

CNCL Achiver of  Industrial Excelience - 2010CNCL Achiver of  Industrial Excelience - 2010

CNCL Achiver of Industrial Excelience - 2010

Akimoto 5S Awards - 2006Akimoto 5S Awards - 2006

Akimoto 5S Awards - 2006

Industrial Excellence Award - 2010Industrial Excellence Award - 2010

Industrial Excellence Award - 2010

Sri Lankan Entrepreneur of the Year - 2008Sri Lankan Entrepreneur of the Year - 2008

Sri Lankan Entrepreneur of the Year - 2008

National Awards for Export Excellence - 2003National Awards for Export Excellence - 2003

National Awards for Export Excellence - 2003

National Safety AwardNational Safety Award

National Safety Award

සංස්ථානික කාර්ය්‍යාලය

DSI සැම්සන් සමූහය
අංක 110
කුමරන් රත්නම් මාවත
කොලඹ 02
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන: +94 (0)11 21 31 800
ෆැක්ස්  : +94 (0)11 21 31 777
ඊමේල්  : info@dsi.lk (ප්‍රධාන)