පුවත්

ඔබ මෙතැන: මුල් පිටුව » පුවත්

මද්‍යම ඇමරිකානු විශාලම ට්‍රක් රථ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය 2016

ප්‍රකාශිත දිනය 2 March, 2016

Facebook Twitter Google+

මද්‍යම ඇමරිකානු විශාලම ට්‍රක් රථ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය සඳහ සැම්සන් රබර් පුද්ගලික සමගම සහභාගී වනු ඇත.දහසකට වඩා ප්‍රදර්ශකයන් සහභාගී වන මෙම වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය සඳහා 70000++ වඩා සහභාගීවයක් ඇමරිකානු සහා වෙනත් විදේශ රටවල් වලින් සහබාගී වනු ඇත. මාර්තු මස 31 සිට අප්‍රේල් මස 2 දා දක්වා ඇමරිකාවේ ලෞඉස්විල් කේන්ටුච්කි හි පැවෙත්වේ.

ප්‍රකාශනය සැම්සන් රබර් කර්මාන්තායතනය

2018-02-23 09:44AM

සැම්සන් ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගම - ඉදිකිරීම් ප්‍රදර්ශනය 2015 සහභාගිත්වය

ප්‍රකාශිත දිනය 26 August, 2015

Facebook Twitter Google+

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්යන්තර සම්මන්ත්රණ ශාලාවේ දි අගෝස්තු මස 28 සිට 30 වනදා දක්වා පැවැත්වෙන ඉදිකිරීම් ප්‍රදර්ශනය 2015 අපේ ප්‍රදර්ශනය කුටිය නැරඹීමට ඔබට ආරාධනා. ශාලාව B - කුටිය: 11

ඉදි කිරීම් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය කරන පුළුල් ක්ෂේත්රයක ගෑලපෙන හැඩ ගසන ලද වාත්තු රබර් නිෂ්පාදනයන් මෙන්ම ඔබ PVC ජලනල හා මෙවලම්, ප්‍රදර්ශනය ඔබ සෑමට ආරාධනා....

ප්‍රකාශනය සැම්සන් PLC ආයතනය

2018-02-23 09:44AM

DSI ටයර් ජාත්‍යන්තර පාපැදි වෙළෙඳ ප‍්‍රදර්ශනය 2015

ප්‍රකාශිත දිනය 10 August, 2015

Facebook Twitter Google+

ජාත්‍යන්තර අන්තර්-පාපැදි වෙළෙඳ ප‍්‍රදර්ශනය
2015 සැප්තැම්බර් මස 16 සිට 18 දක්වා
ලාස් වෙගාස්, නෙවාඩා ප්රදර්ශන කුටිය # 20191 දී පවත් වනු ඇත.
සංචාරය කිරීමට ඔබට ආරාධනා

ඔබේ ගෞරවනීය පැමිනිම අප උදෙසා ගෞරවයක් වනු ඇත.

ප්‍රකාශනය සැම්සන් රබර් කර්මාන්තායතනය

2018-02-23 09:44AM

DSI සමාගම විසින් 204 වන ප්‍රදර්ශනාගාරය විවෘත වේ

ප්‍රකාශිත දිනය 23 July, 2015

Facebook Twitter Google+

නැවත වතාවක් ඔවුන්ගේ දිවයින පුරා සිටින පාරිභෝගිකයන්ට 204 වන ප්‍රදර්ශනාගාරය වඩා තත්වයෙන් උසස් පාවහන් ජූලි 21 වැනි දින රත්මලාන දී තම නවතම ශාඛාව විවෘත කරන ලදී.

මෙම ප්‍රදර්ශනාගාරය තුළ පාරිභෝගිකයන්ට DSI, Ranpa, Samson, Waves, (පාවහන් සහ බෑග්), වැනි දේශීය සහ ජාත්යාන්තර සන්නාම වලට අයත් භාණ්ඩ රැසක් මිලදී ගත හැකමෙම ප්‍රදර්ශනාගාරය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට ඩී සැම්සන් සහ පුත්‍රයෝ(පුද්) සමාගම - සභාපති,නන්දදාස රාජපක්ෂ මහතා කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ තුසිත රාජපක්ෂ මහතා, සමාන්‍යාධිකාරී කෞශල්යා පෙරේරා මහත්මිය සහ ජේෂ්ඨ කළමණාකාරීත්වය සහභාගි විය


මෙම 204th ප්‍රදර්ශනාගාරය අංක 431E, ගාලු පාර, රත්මලාන පිහිටා ඇති අතර 011-2625364 මත සම්බන්ධ කළ හැක.

ප්‍රකාශනය ඩී සැම්සන් සහ පුත්‍රයෝ පුද්ගලික සමාගම

2018-02-23 09:44AM

DSI ටයර් සමාගම @ EUROBIKE 2015

ප්‍රකාශිත දිනය 6 July, 2015

Facebook Twitter Google+

අපි 24 වන ජාත්යන්තර පාපැදි වෙළෙඳ ප්රදර්ශනය සිටිනු ඇත
Friedrichshafen, ජර්මනිය දී EURO-BIKE ගෝලීය දැක්ම 2015
ප්‍රදර්ශන කුටිය # A3-501
2015 - අගෝස්තු මස 26 සිට.29 දක්වා.

ඔබේ ගෞරවනීය පැමිනිම අප උදෙසා ගෞරවයක් වනු ඇත.

ප්‍රකාශනය සැම්සන් රබර් කර්මාන්තායතනය

2018-02-23 09:44AM